بازی آنلاین فرودگاه
کد بازی آنلاین
تاريخ : 2011/11/5 | 18:7 | نویسنده : سخی

فــضــل ا لــحــق فــضـــــل

وطـن! ای جسـم وجان عـیدت مبارک

و طــن ! ا ی جــسـم و جـا ن عـیــد ت مبـا ر ک

                                       گلـــســتــــا ن جـــهـــــــا ن عــیـــد ت مـبـا ر ک

یـقـیــن تـقــد یــر مـا جـنـگ ا سـت و خون ا سـت

                                        بــهـــا ر ت شــد خـــــز ا ن عــیـــد ت مـبـا ر ک

ز بــــیــــــــد ا د فـــــلـک در گــیــر جـــنـگـــیــم

                                   پــــــی نـــفـــع کــــســـــا ن عـیـــد ت مـبــا ر ک

نـثــا رت جــا ن و تــــن ا ی مــــا م مــیــــــهــــن

                                    تـــو یـــــی ر و ح و روا ن عـیـــد ت مـبــا ر ک

جـهـا ن غــر ق ســرور و شـور شــو ق ا ســــت

                                  غـــــمــت شـــد ا ر مـغـــــا ن عــیـــد ت مـبـا ر ک

به ر ســـــــم آ ن خـلـیـــل ا لـلـه کـنــیـــم ذ بـــح

                                   بــر ا یـــت نــقـــد جــــــا ن عــیـــد ت مـبـا ر ک

مـهــــا جـــر گــــشـتـــه او لا د عــــــز یــــــز ت

                                  بـه ا کــنـــــا ف جـهــــــا ن عــیـــد ت مـبـا ر ک

نـد ا نـــنـــد چــو ن کـنـــنــد خود ر ا مـو ا فــق؟

                                بــه ر ســــــم ا یــــن و آ ن عـیــــد ت مبــا ر ک

اگــر چـه ســیــل خــو ن جــا ر ی ا ســت ا یـنـجــا 

                             نــبـــا شــــیـم نــا تــــو ا ن عـیــــد ت مـبــا ر ک

تــــرا در مـــــد ٌت ســـــی ســـــا ل و ا نــــــد ی

                                    هــنـــوز ا ســت ا مـتــحــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

ز عـیـــمـــا ن ضــعــیـــــف و بـــی کـــــفــا یــــت

                                 حـــقـــا ر ت ر ا ضـــمـــــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

بـه یــا ر ا نـی کــه دور ا ز مــلـــک خــویش اند

                                   ســـــــلا م بـــــــیــــکـــرا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

ثــــوا ب حــــــچ حـــجــٌـــــا ج مـســـلــــمـــــا ن

                                  تـرا شـــد ر ا یـــگـــــــــــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

خــجــســتــه عـیـد و حــد ت عـیـــد تـو حــیـــــد

                                  ثـــــــو ا ب حــا جــــیــــــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

در یــن فـــر خــنــد ه عــیــد فـیـض و ر حــمـت

                                  شــــود ر و شـــــن جـهــــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

صـــــــــد ا ی مـــــلـــــــــت آ ز ا د ه گــــــا ن را

                                 کــنـــــم هـــــر جـــــا بـیـــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

بـــــه آ خــــــــر مـــلـــــت بـــیــــد ا ر ر و ز ی

                                 د هـــــــد خـــو د را تــکـــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

بــه فـــر ق د شـــمــنــــا ن کــو بـنــد چـنـد ا ن

                              کـه گــــر د نـــد نـیـــم جـــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

بـه پـــا س عــیــــــــــد و قــر بـا نــی فـــد ا یـــت

                               ســـــــر پـــیـــــر و جـــو ا ن عــیـــد ت مــبـا ر ک

بـه یـــا د مــــکــــــه و بـــــطــــحــــا بـبـــو ســـــم

                                      تــــــر ا مـــن آ ســتـــــــا ن عـیـــد ت مـبـا ر ک

فـــــــــد ا ی نـــــا م پـــا ک مــیـــهــــــنــــــم بــا د

                                            د ل و جـــا ن و ز بــــــا ن عــیـــد ت مـبـا ر ک

نــثــــــا ر تـــــک تــــک یـــــا را ن غـــــر بـــــت

                                            ســـر شـــک ا ر غـــــــو ا ن عــیــد ت مـبـا ر ک

شـــهـــیـــــــد ا ن را د رودی بــی حـســــا بـــــی

                                        فـــر ســــــتـــــم جــــا ویـــد ا ن عـیـد ت مـبـا ر ک

استا د فــضـــل ا لـحــق فــضـــــــل

قـوس سا ل 1388 هـجـری شـمسی   منبع جام غور


برچسب‌ها: شعر, اشعار میهنی و رزمی, تبریک عید سعید اضحی

تاريخ : 2011/6/2 | 22:17 | نویسنده : سخی
گلنور بهمنمتولد سال ۱۳۴۶ خورشيدی است. او يکی از پايه گزاران نشرات غنامند ادبی و فرهنگی چون سپيده و افرند ميباشد. مدتی را نيز به عنوان موسس و سردبير مجله حقوقی روزنه در پشاور مصروف خدمت بوده است. بهمن اکنون در کابل به سر ميبرد.

سوگنامهء باغ

کاج را امشب به جرم سربلندی ميکُشند
محشری از خون ناحق باز بر پا ميکنند
حيف اين بستان که رگبار تگرگ و موج داس
همچو شلاقش به تن از بام و از در ميرسند
جای هر برگ علف صد بار زخمی ميشوم
اين چمن با تير باران تا از آتش ميکشند
می شود تحريم عطر باد صبح و جای آن
با سموم باد پاييزی به گلشن ميوزند
گردن گل بال بلبل شاخ سنبل بگذرد
از دم تيغ گيوتين بی کدامين چون و چند
می تپم شب را همه در خون دل مثل شفق
ماه را با چشم خونين تا به زندان ميبرند

برچسب‌ها: اشعار میهنی و رزمی

تاريخ : 2011/6/2 | 21:55 | نویسنده : سخی
 

مرحوم استاد خلیل الله خلیلی

                                          


برچسب‌ها: شعر, اشعار عاشقانه, اشعار میهنی و رزمی

  • شروع دوباره
  • گوگل رنک